Όροι Χρήσης
AddThis Social Bookmark Button

1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM» Οι Γενικοί Όροι Χρήσης αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM. 1.2. Η λειτουργία του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM συμπληρωματικά διέπεται και από τους όρους των νομικών ανακοινώσεων και κανονιστικών αποφάσεων του διαχειριστή του, οι οποίες ισχύουν γι’ αυτό (Πρόσθετοι Όροι Χρήσης). 1.3. Σε περίπτωση που για κάποιο τμήμα ή λειτουργία του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM προβλέπονται Ειδικοί Όροι Χρήσης ή/και Πρόσθετοι Όροι Χρήσης θα υπάρχει η δυνατότητα να τους αναγνώσετε πριν την είσοδο στο εν λόγω τμήμα ή πριν τη χρήση της εν λόγω λειτουργίας. 1.4. Οι Γενικοί Όροι Χρήσης, οι Πρόσθετοι Όροι Χρήσης και οι τυχόν Ειδικοί Όροι Χρήσης αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στο διαχειριστή του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM και στο χρήστη/επισκέπτη του εν λόγω ιστοτόπου.

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2.1. Για να επισκεφτείτε το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM υποχρεωτικά πρέπει να συμφωνήσετε με το σύνολο των όρων χρήσης που τις διέπουν. Δεν έχετε δικαίωμα να πλοηγηθείτε στον εν λόγω ιστότοπο, εφόσον δεν έχετε αποδεχθεί τους όρους χρήσης. 2.2. Μπορείτε να αποδεχθείτε τους όρους χρήσης με τους ακόλουθους τρόπους : (α) επιλέγοντας (κάνοντας «κλικ») το πεδίο «αποδοχή/αποδέχομαι» ή «συμφωνία/συμφωνώ» ή “I agree”, (β) πλοηγούμενοι στην ιστοσελίδα του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM ή σε επιμέρους κατηγορίες αυτού, οπότε στην περίπτωση αυτή τεκμαίρεται αμάχητα ότι έχετε αποδεχθεί τους εν λόγω όρους χρήσης.

3. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM 3.1. Κατά την πλοήγηση στο ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM έχετε υποχρέωση να συμμορφώνεστε με τους όρους χρήσης και το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς επίσης με όλους τους τυχόν κανονισμούς ή/και κώδικες ή/και πρακτικές και διαδικασίες που τυχόν έχει θεσπίσει ή/και εφαρμόζει ο διαχειριστής του εν λόγω ιστοτόπου. 3.2. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM για να βλάψετε άλλους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται να καταστρέψετε, να απενεργοποιήσετε, να υπερφορτώσετε ή να προκαλέσετε βλάβη στο ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM, να χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένα μέσα με σκοπό να τροποποιήσετε το περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που σας παρέχετε η δυνατότητα πρόσβασης σε τοποθεσίες web μέσω του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM, τεκμαίρεται αμάχητα και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι η ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και γενικότερα για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές. 3.3. Απαγορεύεται να εμπλακείτε σε οποιαδήποτε δραστηριότητα η οποία παρεμβαίνει στη λειτουργία του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM ή γενικότερα προκαλεί οποιοδήποτε πρόβλημα σε αυτό. 3.4.Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη υποστεί η ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, τη μορφή και την ονομασία αυτής, ως συνέπεια, άμεσα ή έμμεσα, της παραβίασης από εσάς οποιουδήποτε όρου των παρόντων όρων.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 4.1. Το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM θα διαθέτει την κατά νόμο απαιτούμενη άδεια τήρησης αρχείου/ων προσωπικών δεδομένων, άδεια ενδεχόμενης επεξεργασίας των τηρουμένων στοιχείων, καθώς και άδεια λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (όπως αυτός εκάστοτε ισχύει). Το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική ασφάλειας για την προστασία τω εν λόγω δεδομένων. Το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM δεν ευθύνεται για τυχόν παράβαση των διατάξεων του Ν. 2472/1997, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης νόμου ή/και οδηγίας / κανονισμού / απόφασης και οποιασδήποτε σχετικής πράξης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εφόσον η παράβαση δεν οφείλεται σε δικές της πράξεις ή παραλείψεις ή γενικότερα σε υπαιτιότητα της. 4.2. Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και παρέχετε την άδεια ώστε το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM και οι εξουσιοδοτημένοι από αυτό συνεργάτες του να έχουν δικαίωμα να συλλέγουν, να επεξεργάζονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο και να τηρούν αρχείο με προσωπικά δεδομένα σας, ακόμα και ευαίσθητα, στα πλαίσια της λειτουργίας της συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Επιπλέον, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και παρέχετε την άδεια στο ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM να σας αποστέλλονται αυτόματα πληροφορίες επιλογής του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM. 4.3. Αποδέχεστε ανεπιφύλακτα και παρέχετε την άδεια στο ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM να αποκαλύψει ή/και να χρησιμοποιήσει προσωπικά σας δεδομένα, ακόμη και ευαίσθητα, και κάθε άλλη πληροφορία που σας αφορά σε οποιονδήποτε τρίτο, εφόσον (α) είναι απαραίτητο κατά την κρίση του για την προστασία των δικαιωμάτων του ή/και την εξυπηρέτηση των συμφερόντων του και (β) δεν απαγορεύεται απολύτως από το νόμο. 4.4. Το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με τη συλλογή, την επεξεργασία, την καθ΄ οιονδήποτε τρόπο χρήση και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων, με σκοπό την προστασία της ιστοσελίδας της. 4.5. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της παρούσης διατηρείτε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα για ενημέρωση ή/και έκφραση αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 5.1. Σε περίπτωση που σας ζητηθεί, έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά σας προσωπικά και λοιπά στοιχεία και δεδομένα προς το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM 5.2. Το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των επικοινωνιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 6.1. Αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι όλες οι πληροφορίες (όπως αρχεία δεδομένων, γραπτό κείμενο, φωτογραφίες, βίντεο ή άλλες εικόνες), στις οποίες μπορεί να έχετε πρόσβαση υπό την ιδιότητά σας ως χρήστης του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του διαχειριστή της εν λόγω ιστοσελίδας. Όλες οι ως άνω πληροφορίες καλούνται στη συνέχεια “Περιεχόμενο”. 6.2. Το Περιεχόμενο που παρουσιάζεται σε εσάς, στα πλαίσια του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει στο διαχειριστή της εν λόγω ιστοσελίδας. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, ενοικίαση, εκμίσθωση, ο δανεισμός, η πώληση, διανομή ή δημιουργία παράγωγων έργων βασιζόμενων στο παραπάνω Περιεχόμενο, ολικά ή μερικά, παρά μόνο αν σας έχει επιτραπεί εγγράφως και συγκεκριμένα από το διαχειριστή του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM με ξεχωριστή συμφωνία. 6.3 Το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς ωστόσο να έχει υποχρέωση, να ελέγχει προληπτικά, να αναθεωρεί, σηματοδοτεί, φιλτράρει, τροποποιεί, αρνείται ή αφαιρεί οποιοδήποτε και κάθε Περιεχόμενο από την εν λόγω ιστοσελίδα. 6.4 Αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι επισκεπτόμενοι το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο, το οποίο, κατά την άποψή σας, μπορεί να θεωρήσετε προσβλητικό, απρεπές ή αποδοκιμαστέο και ότι επισκέπτεστε τον εν λόγω ιστότοπο με δική σας ευθύνη. 6.5 Αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε παρέμβασή σας στο Περιεχόμενο και για τις συνέπειες της παρέμβασής σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας ή ζημίας οποιασδήποτε μορφής και είδους τυχόν υποστεί το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM, ενώ σε κάθε περίπτωση το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη είτε απέναντι σε εσάς είτε έναντι οποιουδήποτε τρίτου.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 7.1. Αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM έχουν κάθε δικαίωμα, κυριότητα και έννομο συμφέρον επί του εν λόγω ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία υφίστανται ή τυχόν θα δημιουργηθούν στο μέλλον, είτε τα δικαιώματα αυτά τυγχάνουν κατοχυρωμένα είτε όχι και ανεξάρτητα σε ποιο μέρος υφίστανται ή/και έχουν κατοχυρωθεί. Οι χρήστες του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM δεν μπορούν να αντιγράψουν (download), αναπαράγουν, διανέμουν, διασπείρουν, διαμοιράσουν, πουλήσουν, δημοσιεύσουν και κυκλοφορήσουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό από τον παρόντα δικτυακό τόπο, παρά μόνο για προσωπική, μη κερδοσκοπική χρήση, δεδομένου ότι δεν πλήττονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Το συγγραφικό υλικό, τα γραφικά και οι εικόνες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο προστατεύονται από πνευματικά και συγγραφικά δικαιώματα (copyright) και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του διαχειριστή του ιστότοπου. Τροποποίηση του υλικού ή χρήση για άλλους σκοπούς διώκεται αστικά και ποινικά. 7.2. Δεν έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις εμπορικές επωνυμίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, τα λογότυπα, τα ονόματα χώρου (domain names) και άλλα διακριτικά στοιχεία της εταιρικής ταυτότητας του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM. 7.3. Υποχρεούστε να μην αφαιρέσετε, αποκρύψετε ή μεταβάλλετε οποιεσδήποτε ανακοινώσεις δικαιωμάτων ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένων ανακοινώσεων πνευματικών δικαιωμάτων και ανακοινώσεων εμπορικών σημάτων), οι οποίες μπορεί να είναι αναρτημένες στο συγκεκριμένο ιστότοπο. 7.4. Απαγορεύετε να αντιγράψετε, να τροποποιήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγο έργο του πηγαίου κώδικα, που εμπεριέχεται στο ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM, καθώς και να προβείτε σε αποσυμπίληση (reverse engineer) και ανακατασκευή (decompile) αυτού ή κατά άλλο τρόπο να αποπειραθείτε να αποσπάσετε τον πηγαίο κώδικα του λογισμικού που ενυπάρχει στο ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, είτε απευθείας είτε μέσω τρίτου προσώπου, εκτός αν αυτό ρητά επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο ή εκτός αν σας έχει επιτραπεί εγγράφως και συγκεκριμένα να ενεργήσετε κατ΄ αυτόν τον τρόπο από το διαχειριστή του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 8.1. Το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM δεν ευθύνεται απέναντί σας ή απέναντι σε άλλους τρίτους που έλκουν δικαιώματα από εσάς για οποιασδήποτε μορφής ζημία, είτε πρόκειται για ζημία περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, ή οποιασδήποτε άλλης μορφής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη ονομασία, τη μορφή και την αιτία αυτής, εκτός αν έχει προκληθεί με δόλο από το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM. Ο αποκλεισμός της ευθύνης του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM ισχύει ιδίως και εντελώς ενδεικτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις : (α) οποιαδήποτε παρεπόμενη ή έμμεση απώλεια ή ζημία, την οποία ενδέχεται να έχετε υποστεί. Η συγκεκριμένη ρύθμιση καταλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (είτε άμεση είτε έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια πελατείας ή επιχειρηματικής φήμης, ή/και απώλεια δεδομένων τυχόν έχετε υποστεί, (β) οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα: (i) οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επιδειχθείσας από εσάς ως προς την πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε πληροφορίας περιεχόμενης στο συγκεκριμένο ιστότοπο, (ii) οποιωνδήποτε αλλαγών των Υπηρεσιών, στις οποίες ενδέχεται να προβεί η PCC HELLAS, ή οποιασδήποτε μόνιμης ή προσωρινής παύσης της παροχής των Υπηρεσιών (ή οποιωνδήποτε στοιχείων εντός των Υπηρεσιών), 8.2. Ο περιορισμός ή ο αποκλεισμός της ευθύνης του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δεν περιορίζει και δεν αποκλείει την ευθύνη της για ζημίες οποιασδήποτε μορφής, οι οποίες δεν μπορούν νόμιμα να περιοριστούν ή να αποκλειστούν με βάση τους κανόνες του εφαρμοστέου δικαίου.

9. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ – ΧΟΡΗΓΙΕΣ 9.1. Ορισμένες από τις επιμέρους ιστοσελίδες του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM ή τις υπηρεσίες, που αυτό τυχόν παρέχει ή θα παράσχει στο μέλλον ενδέχεται να υποστηρίζονται από διαφημιστικούς πόρους ή/και χορηγίες και ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφημίσεις και προωθητικές προβολές. 9.2 Ο τρόπος, η μέθοδος και η έκταση της διαφήμισης και των χορηγιών από το διαχειριστή του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM αναφορικά με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας υπόκεινται σε οποιασδήποτε μορφής αλλαγές χωρίς συγκεκριμένη ειδοποίηση προς εσάς. 9.3. Αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM μπορεί να τοποθετεί ή/και να προβάλλει διαφημίσεις στα πλαίσια του συγκεκριμένου ιστοτόπου του.

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 10.1. Το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM μπορεί να περιέχει συνδέσεις (hyperlinks) προς άλλους δικτυακούς τόπους (web sites) ή περιεχόμενο ή πηγές. Το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM ενδέχεται να μην έχει έλεγχο επί οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή πηγής, τα οποία παρέχονται από εταιρείες ή πρόσωπα πέραν του ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM. 10.2 Αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM δεν ευθύνεται για τη διαθεσιμότητα οποιουδήποτε ως άνω εξωτερικού δικτυακού τόπου ή πηγής και ότι δεν επιβεβαιώνει το αληθές του λόγου οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού, που περιέχεται ή διατίθεται από τους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές. 10.3 Αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επιδείξατε στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

11. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 11.1. Οι Όροι Χρήσης της παρούσης αποτελούν μια ενιαία νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM και διέπουν τη χρήση του εν λόγω ιστοτόπου από εσάς. 11.2. Αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM μπορεί να σας παρέχει ειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τροποποιήσεις των Όρων Χρήσης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβατικού ταχυδρομείου, ή ανακοινώσεων. 11.3. Η καθυστέρηση στην άσκηση ή η αποχή από την άσκηση κάποιου δικαιώματος από το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM, είτε μια φορά είτε κατ΄ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό, το οποίο μπορεί να ασκήσει οποτεδήποτε. 11.4. Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιας πρόβλεψης των παρόντων Όρων Χρήσης αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αυτός θα αντικαθίσταται με άλλον όρο ισοδύναμου αποτελέσματος από το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM, ερμηνεύοντας με τον τρόπο αυτό την αληθινή βούληση των συμβαλλομένων μερών. Σε κάθε περίπτωση οι υπόλοιποι Όροι Χρήσης της παρούσας δεν επηρεάζονται από την ακυρότητα κάποιου όρου αυτής και εξακολουθούν να είναι έγκυροι και ισχυροί.

12. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σε περίπτωση παραβίασης εκ μέρους σας οποιουδήποτε όρου της παρούσης, πέραν των τυχόν άλλων συνεπειών που προβλέπονται στην παρούσα ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή δικαίου, το ANCIENT-GREEK-HISTORY.COM έχει δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του να διακόψει, προσωρινά ή οριστικά, τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στο διαδικτυακό του χώρο.

13. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 13.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο. Αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ανακύψει αναφορικά με τους παρόντες Όρους Χρήσης θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.